Vol. 2 No. 1 (2015)

Articles

Kazuhide Ito; Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang, Jiyuan Tu
1-22
CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 1 Isothermal/Non-Isothermal Flow in 2D and 3D Room Model
https://doi.org/10.15377/2409-9821.2015.02.01.1
PDF
Kazuhide Ito; Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang, Jiyuan Tu
23-49
CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 2 Cross-Ventilation Airflows and Floor Heating Systems
https://doi.org/10.15377/2409-9821.2015.02.01.2
PDF
Kazuhide Ito; Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang, Jiyuan Tu
50-75
CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 3 Numerical Thermal Manikins
https://doi.org/10.15377/2409-9821.2015.02.01.3
PDF
Kazuhide Ito; Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang, Jiyuan Tu
76-102
CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 4 Air-conditioning Airflows, Residential Kitchen Airflows and Fire-Induced Flow
https://doi.org/10.15377/2409-9821.2015.02.01.4
PDF