Qi Chen, Rujun Zha, Liang Zhao, Xiaolu Zhang and Hao Ling (2017) “Formulating and Performance of Quick Drying Fog Seal Material”, International Journal of Petroleum Technology, 4, pp. 1–6. doi: 10.15377/2409-787X.2017.04.01.1.