(1)
Xiaoyan Yang; Jianmin Zhang; Hui Cai; Yuejie Wang. Research and Application of a New Method for Calculating Dynamic Reserves. Int. J. Petrol. Technol. 2018, 5, 7-11.