(1)
Qi Chen; Rujun Zha; Liang Zhao; Xiaolu Zhang; Hao Ling. Formulating and Performance of Quick Drying Fog Seal Material. Int. J. Petrol. Technol. 2017, 4, 1-6.