He-Jun Chai, Jun-Jie Wang, Jian-Jun Guo, and Ji-Ping Bai. “Failure of a Rock Slope Ten Years After Excavation”. International Journal of Architectural Engineering Technology, vol. 4, Dec. 2017, pp. 24-32, doi:10.15377/2409-9821.2017.04.4.