Ito, K., Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang, and Jiyuan Tu. “CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 1 Isothermal/Non-Isothermal Flow in 2D and 3D Room Model”. International Journal of Architectural Engineering Technology, vol. 2, no. 1, Apr. 2015, pp. 1-22, doi:10.15377/2409-9821.2015.02.01.1.