[1]
He-Jun Chai, Jun-Jie Wang, Jian-Jun Guo, and Ji-Ping Bai, “Failure of a Rock Slope Ten Years after Excavation”, Int. J. Archit. Eng. Technol., vol. 4, pp. 24–32, Dec. 2017.