He-Jun Chai, Jun-Jie Wang, Jian-Jun Guo and Ji-Ping Bai (2017) “Failure of a Rock Slope Ten Years after Excavation”, International Journal of Architectural Engineering Technology, 4, pp. 24–32. doi: 10.15377/2409-9821.2017.04.4.