He-Jun Chai, Jun-Jie Wang, Jian-Jun Guo, & Ji-Ping Bai. (2017). Failure of a Rock Slope Ten Years after Excavation. International Journal of Architectural Engineering Technology, 4, 24–32. https://doi.org/10.15377/2409-9821.2017.04.4