(1)
He-Jun Chai; Jun-Jie Wang; Jian-Jun Guo; Ji-Ping Bai. Failure of a Rock Slope Ten Years After Excavation. Int. J. Archit. Eng. Technol. 2017, 4, 24-32.