[1]
He-Jun Chai, Jun-Jie Wang, Jian-Jun Guo and Ji-Ping Bai 2017. Failure of a Rock Slope Ten Years after Excavation. International Journal of Architectural Engineering Technology. 4, (Dec. 2017), 24–32. DOI:https://doi.org/10.15377/2409-9821.2017.04.4.