[1]
Kazuhide Ito, Kiao Inthavong, Takashi Kurabuchi, Toshikatsu Ueda, Tomoyuki Endo, Toshiaki Omori, Hiroki Ono, Shinsuke Kato, Koji Sakai, Yoshihide Suwa, Hiroshi Matsumoto, Hajime Yoshino, Weirong Zhang and Jiyuan Tu 2015. CFD Benchmark Tests for Indoor Environmental Problems: Part 4 Air-conditioning Airflows, Residential Kitchen Airflows and Fire-Induced Flow. International Journal of Architectural Engineering Technology. 2, 1 (Jul. 2015), 76–102. DOI:https://doi.org/10.15377/2409-9821.2015.02.01.4.